Lễ mít tinh kỷ niệm 169 năm ngày thành lập Làng xã Nghĩa Thành
Lượt xem: 73

Lễ Mít tinh kỷ niệm 169 năm ngày thành lập làng xã Nghĩa Thành (1854-2023) và 210 năm ngày sinh Tiến sỹ Doãn Khuê (1813-2023).

          Nằm trong hoạt động lễ hội truyền thống năm 2023, sáng ngày 09/2/2023 (tức ngày 19 tháng Giêng năm Quý Mão) tại đền thờ Tiến sỹ Doãn Khuê, Ban tổ chức lễ hội truyền thống đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 169 năm ngày thành lập làng xã Nghĩa Thành (1854-2023) và 210 năm ngày sinh Tiến sỹ Doãn Khuê.

          Về dự lễ Mít tinh có đ/c Nguyễn Văn Định – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch UB MTTQ Huyện Nghĩa Hưng; đ/c Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng Văn hoá thông tin và thể thao huyện; đ/c Lê Diệu Phấn - HUV Chánh văn phòng huyện uỷ. Đ/c Phạm Văn Thiện - Bí thư BCH Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, TT MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; HĐQT HTXNN; các đ/c bí thư chi bộ, trưởng xóm; hiệu trưởng, giáo viên các nhà trường; học sinh trường THCS Doãn Khuê; đại diện Doãn tộc ở Hà Nội, Nghĩa Lâm; các con cháu của các cụ Tứ bối và đông đảo nhân dân trong, ngoài xã đã về dự.

          Lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày thành lập Làng xã là một trong những di sản văn hoá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung, xã Nghĩa Thành nói riêng, đã được lưu giữ, bảo tồn và phát triển đến ngày nay.

anh tin bai

Cụ Phạm Văn Môn và cụ Nguyễn Văn Nhiễm đại diện cho các cụ cao tuổi trong xã lên khởi chiêng trống khai lễ

          Tại buổi lễ, đ/c Vũ Văn Nhương - ĐUV - Phó chủ tịch UBND xã đọc diễn văn kỷ niệm cùng ôn lại thân thế cuộc đời và sự nghiệp của Tiến sỹ Doãn Khuê và lịch sử của mảnh đất Nghĩa Thành.

       C¸ch ®©y 169 n¨m (1854) Êp mét, vïng Mét ®­îc thµnh lËp lµ tiÒn th©n cña x· NghÜa Thµnh h«m nay, ng­êi cã c«ng lín ®Çu tiªn khëi x­íng mé d©n, khai hoang, lËp Êp lµ cô §Ö Tam Gi¸p §ång tiÕn sü xuÊt th©n Do·n Khuª. Tiến sỹ Doãn Khuê tự là Bảo Quang, sinh ngày 7-11-1813 (tức 15-10 Quý Dậu) mất ngày mùng 2 tháng 10 năm 1878, quê tại xã Song Lãng, huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình. Do·n Khuª vèn lµ ng­êi cã t­ chÊt th«ng minh tõ nhá, ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy d¹y, Do·n Khuª ngµy cµng tiÕn bé râ rÖt. §Õn tuæi v¸c lÒu châng, cã thÓ Tranh ng«i ®o¹t gi¸p víi thiªn h¹, Do·n Khuª c¾p s¸ch ®Õn gâ cöa thÇy Ng« ThÕ Vinh lµ mét tiÕn sü cã ®øc ®é vµ tµi n¨ng. Khoa §inh DËu (1837) khi míi 25 tuæi Do·n Khuª ®· ®ç cö nh©n. Ngay n¨m sau Khoa MËu TuÊt (1838) «ng vµo HuÕ dù kú thi héi. KÕt qu¶ kú thi kh«ng phô tÊm lßng cña thÇy, Do·n Khuª ®ç ®Çu tiÕn sü xuÊt th©n. Cuéc ®êi, sù nghiÖp cña «ng lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho ®êi sau vÒ tinh thÇn yªu n­íc, th­¬ng d©n, ch¨m lo cho tiÒn ®å d©n téc. ¤ng ®­îc triÒu ®×nh HuÕ bæ chøc Hµn L©m ViÖn Biªn tu (1839) n¨m sau th¨ng Tri Phñ øng Hoµ tØnh Hµ §«ng, n¨m ThiÖu TrÞ Nguyªn Niªn (1841) «ng ®­îc LÔ Bé Tham Tri Phan B¸ Đ¹t tiÕn cö, sau ®ã ®­îc bæ Hµn L©m ViÖn Thõa ChØ kiªm Thù L¹ng Binh §¹o, gi¸m s¸t Ngù Sö. N¬i TiÕn sü Do·n Khuª khÈn hoang, më Êp cã Êp Mét (Vïng Mét) thuéc ®Þa bµn c­ tró cña nh©n d©n x· NghÜa Thµnh ngµy nay,có lịch sử mở đầu cùng với Nghĩa Lâm từ năm 1852. Trªn trang tr¹i cña m×nh, Do·n Khuª cïng víi con trai thø ba lµ Do·n Thóc B×nh vµ c¸c ®êi h­¬ng tr­ëng cñng cè vµ ph¸t triÓn Êp Mét  trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, ®êi sèng; tiÕp tôc sù nghiÖp quai ®ª, lÊn biÓn, më réng ®Êt ®ai (®­¬ng thêi gäi lµ ®¾p ®ª Bæng §iÒn). Đến năm 1872 khu dân cư phiá Tây ấp gọi là làng Chỉ Thiện (tức là chỉ làm những điều thiện) được thành lập. Năm 1878, khu dân cư chính của Ấp Một được gọi là Thư Điền (vừa giỏi đọc sách vừa giỏi làm ruộng). Năm 1898 phần đất phía tây thôn Thư Điền tách ra thành lập thôn Tây Thành. Riêng xóm Phú An ( còn gọi là Chỉ Thiện nam thôn) được hình thành từ năm 1931 do nhân dân Chỉ Thiện khai phá cùng bà con thôn Văn Lâm , xã Nghĩa Lâm quai đê ngự hàm ngăn nước mặn thành công. Sau cách mạng tháng 8/1945 xóm Phúc Điền được thành lập nhờ công của nhân dân Thư Điền xuống vật lộn với sóng biển, Đê được hàn khẩu, nên về mặt hành chính, xóm Phúc Điền cũng là một bộ phận của thôn Thư Điền. Đến nay Nghĩa Thành, một mảnh đất phì nhiêu, màu mỡ với nhiều thôn xóm hình thành. Công lao ấy trước tiên thuộc về Tiến sĩ Doãn Khuê, người khởi xướng và trực tiếp giúp dân khai hoang lấn biển , tạo dựng làng xã. Nh÷ng n¨m cuèi ®êi, Do·n Khuª dån hÕt t©m lùc vµo c«ng viÖc d¹y häc vµ cïng con ch¸u, c¸c cè l·o ®Þa ph­¬ng tõng b­íc x©y dùng quª h­¬ng trë thµnh mét ®Þa bµn n«ng nghiÖp trï phó, giµu v¨n hiÕn.Ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2008, t¹i V¨n miÕu Quèc Tö Gi¸m Hµ Néi ®· tæ chøc héi th¶o vÒ Danh nh©n tiÕn sü Do·n Khuª. Héi ®ång khoa häc lÞch sö Quèc gia ®· kh¼ng ®Þnh.

anh tin bai

Đ/c Vũ Văn Nhương – ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã đọc diễn văn kỷ niệm.

          Sau khi ôn lại thân thế cuộc đời và sự nghiệp của Tiến sỹ Doãn Khuê và lịch sử của mảnh đất Nghĩa Thành, các đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, dòng họ… trong và ngoài xã lên dâng lễ.

anh tin bai

 

anh tin bai

Sau chương trình dâng lễ là chương trình dâng hương của đại biểu, nhân dân và du khách thập phương.

anh tin bai

Lễ mít tinh kỷ niệm 169 năm ngày thành lập làng xã Nghĩa Thành (1854-2023), và dâng hương tưởng niệm 210 năm ngày sinh Tiến sỹ Doãn Khuê diễn ra rất trang trọng, thể hiện sự thành kính và sự biết ơn sâu sắc của các thế hệ cán bộ và nhân dân trong huyện nói chúng, cán bộ và nhân dân xã nhà nói riêng với công lao to lớn của Tiến sỹ Doãn Khuê. B­­íc sang n¨m Quý Mão - năm 2023 §¶ng bé vµ nh©n d©n trong x· quyết tâm ®oµn kÕt, nç lùc phÊn ®Êu h¬n n÷a ®Ó gãp phÇn cïng c¶ n­­íc gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ - kinh tÕ - x· héi t¹o ®µ tiÕn lªn m¹nh mÏ trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­­íc để xứng đáng với công lao của Tiến sỹ.

Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 675
  • Tất cả: 66122
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thành - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xóm 12 - xã Nghĩa Thành - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 02283872202

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang